Finansdepartementet: Översyn av bekämpningsmedelsskatten

 

Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att analysera behovet av beskattning för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och miljöfarliga ämnen och tungmetaller i miljön, i syfte att nå miljömålen. Utredaren ska också analysera om bekämpningsmedelsskatten är i behov av att ändras med hänsyn till de förändringar som skett inom EU-rätten sedan skatten infördes 1984, samt med hänsyn till utvecklingen av bekämpningsmedel och hanteringen av dessa sedan skatten infördes.

IIH har sedan tio år tillbaka påtalat behovet av en översyn av skatten, eftersom biocidprodukter numera ingår under "paraplyet" bekämpningsmedel. IIH kommer därför att ta kontakt med finansdepartementet för att säkerställa att vi får tillfälle att bidra till utredningen med sakkunskap när det gäller professionell användning av desinfektionsmedel.

Läs information på regeringens webbplats >>

Utredningsdirektivet finns här >>