Finansdepartementet: Översyn av bekämpningsmedelsskatten m.m.

 

En särskild utredare ärnu i gång med Finansdepartementets utredning "Skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten" (Fi 2016:04). Utredningen ska analysera behovet av beskattning för att minska spridningen av hälso- och miljöfarliga ämnen i syfte att nå miljömålen. Uppdraget ska redovisas den 31 december 2017.

Utredningsdirektivet finns här >>

IIH, Svenskt Växtskydd och kansliets övriga berörda branschföreningar har anmält sig till att medverka i referensgrupp till utredningen. Vi har också haft möjlighet att nu i inledningsskedet lämna bidrag till utredningen. Bland annat har vi bidragit med fakta om befintliga styrmedel, regelverk etc. - Svenskt Växtskydd beträffande regelverket för växtskyddsmedel och IIH m.fl. beträffande regelverket för biocidprodukter. Vi trycker där bl.a. på kraven i biocidförordningen som innebär utvärdering och godkännande av verksamma ämnen och produkter - godkännanden som inkluderar tillåten användning etc. IIH har också informerat om regler och rekommendationer från en rad svenska myndigheter vad avser hygien och användning av rengöring och desinfektion.