KemI: Remissförslag om register för nanomaterial och EU-försäkran och CE-märkning

Kemikalieinspektionen har skickat ut en remiss med förslag till ändringar i KIFS 2008:2 om kemiska produkter. Ändringarna innebär bland annat ett förslag om att införa registrering av nanomaterial för de kemiska produkter som rapporteras till produktregistret. Detta är ett väntat förslag då en tidigare utredning från Kemikalieinspektionen pekat på att ett register vore ett bra sätt att kartlägga förekomsten av nanomaterial på den svenska marknaden.

I det fall nanomaterialet i en kemisk produkt är ett pigment, behöver företagen bara markera att nanomaterial ingår i produkten. Kansliet och flera andra branscher har drivit frågan om att pigment ska undantas från registreringen för att inte öka den administrativa bördan onödigt mycket. Den fullständiga registreringen för ett nanomaterial, som inte är pigment, är mycket omfattande.

Bestämmelserna motsvarande 5 kap. 39-49 §§ flyttas till 9 kap. Elektrisk och elektronisk utrustning. Den ändring som görs gäller EU-försäkran (förslagets 9 kap. 5 § samt bilaga 6). För närvarande gäller att EU-försäkran ska hänvisa till de svenska bestämmelser som implementerar direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS 2-direktivet). Ändringen innebär att hänvisning istället ska göras till direktivet, så att EU-försäkran kan användas på hela den gemensamma marknaden.

En mindre ändring föreslås i paragrafen som gäller CE-märkning. Enligt nuvarande lydelse ska CE-märkningen anbringas på förpackningen och medföljande dokument när det inte är möjligt att märka själva utrustningen. Förslaget är att ändra detta till förpackningen eller medföljande dokument, vilket är i linje med övriga märkningskrav.

Ikraftträdande är planerat till februari 2019. Senast den 24 mars ska remissyttrande lämnas till KemI.

Läs mer på KemIs hemsida >>