Miljö- och energidepartementet: Remiss om förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter

Miljödepartementet har i en remiss skickat ut förslag om förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av. Departementets remissförslag baserar sig på ett tidigare remissförslag från KemI. Detta förslag var resultatet av ett regeringsuppdrag till KemI, som rapporterades 2016 (KemI rapport 2/16 "Förslag till nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter"). Miljö- och energidepartementet har omarbetat KemIs tidigare förslag och föreslår nu att förbudet får en något annan omfattning.

Underlaget kan hämtas från regeringens webbplats >>

Synpunkter ska lämnas till departementet senast den 7 april, varför KTF/IIH-kansliet behöver era synpunkter senast den 31 mars.