Ny miljöprövningsförordning: Påverkar verksamhetskoder för tillverkande anläggningar

Ny miljöprövningsförordning: Påverkar verksamhetskoder för tillverkande anläggningar

En ny miljöprövningsförordning har beslutats och trädde ikraft den 1 januari 2017. Förordningen innebär ändrade verksamhetskoder för alla tillverkande verksamheter. Ändringen ska enligt Naturvårdsverkets konsekvensutredningen inte påverka särskilt många tillverkare i frågan om man är en A, B- eller C-verksamhet, avgränsningarna ska fortsatt vara desamma, men däremot ändras själva koden.

Man har inte följt Naturvårdsverkets ursprungliga förslag gällande ett specifikt undantag som gäller C-verksamheter för små tillverkare av kemiska produkter (under 100 ton som inte är färg, kosmetik eller rengöringsmedel). Kansliets Anna Melvås har därför inlett en diskussion med Regeringskansliets rättschef Egon Abresparr om rättelse. Förhoppningen är att en sådan kan tillkomma inom kort.

Den nya förordningen kan hämtas via länk nedan. De nya verksamhetskoderna för tillverkning av kemiska produkter genom fysikaliska processer finns under 12 kapitlet § 45-47:

Förordning 2016:1188 >>

Ärenden som har inletts före ikraftträdandet handläggs enligt äldre regler.