SCCS: Memorandum (opinion) on the use of in silico methods for assessment of chemical hazard

På grund av djurförsöksförbudet för kosmetiska produkter försvåras bland annat SCCS:s säkerhetsvärderingar och presentation av så kallade opinions. Här yttrar sig SCCS om in silico-metoder för att bedöma kemiska risker:

"The SCCS position on the use of alternative methods for obtaining chemical safety data is clarified in the SCCS Notes of Guidance as follows:

On page 2 ‘For the safety evaluation of cosmetic substances, all available scientific data are considered, including the physical and chemical properties of the compounds under investigation, in silico data such as results obtained from (Q)SAR ((quantitative) structure activity relationship) calculations, chemical categories, grouping, read-across, physiologically-based pharmacokinetics (PBPK) /toxicokinetics (PBTK) modelling, in vitro experiments and data obtained from animal studies (in vivo).' 

SCCS diskuterar även i sin promemoria att ett flertal alternativa in vitro-metoder, men få in silico-metoder, är validerade, vilket försvårar trovärdigheten för de senare i säkerhetsvärderingsarbetet.

Läs SCCS Memorandum >>