Socialdepartementet: Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Läkemedelsverkets arbete med kosmetiska produkter

 

I Socialdepartementets regleringsbrev för Läkemedelsverket budgetåret 2016, har följande beslutats vad gäller snabbare anpassning av EUs regler om kosmetiska produkter:

Läkemedelsverket ska, i samråd med Kemikalieinspektionen, ta fram förslag på hur, inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, detaljbestämmelser för enskilda ämnen tillräckligt snabbt ska kunna anpassas till nya rön om faror och risker. I uppdraget ingår att överväga och utveckla förslag till ytterligare begränsningar av farliga ämnen inom förordningens tillämpningsområde, till exempel för färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2017.

Läs mer på Ekonomistyrningsverkets webbplats >>