Kemikalieinspektionen

AISEs workshop om konserveringsmedel: Rapport från KemI

Den 15 maj anordnade AISE och CEPE (europeiska färgbranschen) en europeisk workshop om konserveringsmedel riktad till myndigheter, ECHA och Kommissionen. Många myndigheter från olika medlemsländer deltog. Från Sverige deltog Kemikalieinspektionen. KemI rapporterar i sitt senaste nyhetsbrev.

KemI: Skifte på GD-posten

Regeringen har utsett Nina Cromnier, nuvarande generaldirektör för Kemikalieinspektionen, som ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon tillträder den 1 juni 2019. Regeringen har också utsett avdelningschefen för tillstånd och upplysning Agneta Westerberg som vikarierande generaldirektör för KemI från den 1 juni 2019 till dess att en ny generaldirektör tillträder.

KemI och EU: Inspektionsprojekt för biocidprodukter och behandlade varor

EU och KemI driver inspektionsprojekt för biocidprodukter och behandlade varor under 2019. Fokus för EU-projektet är att produkter uppfyller biocidregelverket och reglerna för behandlade varor. Kemikalieinspektionens projekt fokuserar på att inspektera e-handel av bland annat bekämpningsmedel.

KemI: Tillsyn av biocidprodukter

Tillsynsverksamheten på Kemikalieinspektionen är nu igång med tillsyn av bekämpningsmedelsföretag inom en viss geografisk region (Västra Götaland, Halland, Östra Götaland och Småland). KemI fokuserar på tillsyn av biocidprodukter som är undantagna kravet på godkännande. Alla företag inom området granskas och vissa väljs ut för tillsyn. Myndigheten utför kontroll av produkternas klassificering och märkning och att företagen följer de specifika märkningskrav som finns för biocidprodukter. Vidare kontrollerar man att leverantören av produkternas verksamma ämne finns på den s.k. artikel 95-listan.

KemI-remiss om produktregistret och PFAS i kemiska produkter: Kansliets yttrande

Kansliet avstyrker Kemikalieinspektionens remiss om rapportering av PFAS i produktregistret för kemiska produkter. Avstyrkandet motiveras med att det blir en oproportionerlig administrativ börda som inte ger någon miljövinst. Formuleringarna i förslaget till lagtext är svåra att förstå och hantera i verksamheterna. Förslaget går inte ihop med målet om regelförenkling och dessutom pågår det redan ett arbete på EU-nivå om restriktioner av PFAS.

Studiebesök på Coca Cola: BPHR bjöd in KemI

Ett studiebesök arrangerades för KemI på Coca Cola i Jordbro söder om Stockholm den 22 maj. Syftet med studiebesöket är att öka myndighetens kunskap om och förståelse för betydelsen av effektiva rengörings- och desinfektionsmedel i livsmedelsindustrin - detta inför kommande arbete på området desinfektion under biocidförordningen. Studiebesöket tilldrog sig stort intresse och från KemIs sida deltog drygt 40 personer.

KemI: Rapport om tillsyn av kemiska produkter

KemI har publicerat en rapport från tillsynsprojektet 'Märkning av kemiska produkter i handeln – ett samverkansprojekt tillsammans med Sveriges kommuner'. Vissa yrkesbutiker har också granskats. Framför allt är det CLP-efterlevnad som granskats och KemI har konstaterat att det fortfarande finns produkter märkta enligt det gamla klassificerings- och märkningsregelverket, trots att alla kemiska produkter som finns i handeln sedan den 1 juni 2017 ska vara klassificerade, märkta och förpackade i enlighet med CLP-förordningen.

KemI: Seminarium om datakrav i ansökningar för biocidprodukter

Kemikalieinspektionen planerar att hålla ett heldagsseminarium om datakraven i ansökan om godkännande av biocidprodukter den 18 september 2018. Under seminariet går man igenom kraven inom kemi, hälsa, miljö och effektivitet. Seminariet riktar sig till företag som kommer att behöva ansöka om godkännande av en biocidprodukt.

KemI-utredning: Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen undersökt om det finns mikroplast i ytterligare kosmetiska produkter och andra kemiska produkter än de som omfattas av förbudet som börjar gälla för s.k. rinse-off-produkter den 1 juli i år. Syftet har varit att utreda om det behövs ett utökat förbud mot mikroplast i Sverige. Kemikalieinspektionen har redovisat utredningen i en rapport som har överlämnats till regeringen.