Därför stämde vi Aksab Kemi AB i Marknadsdomstolen

Därför stämde vi Aksab Kemi AB i Marknadsdomstolen

I augusti 2017 föll domen i Patent- och marknadsdomstolen mot Aksab Kemi AB. En stämningsansökan mot företaget lämnades in våren 2015 av dåvarande IIH (som bytt namn till BPHR) genom KTF Organisation AB i dåvarande Marknadsdomstolen. Domen innebär att företaget vid vite om 1 MSEK förbjuds att använda de otillbörliga marknadsföringspåståenden som slagits fast i domen. I praktiken betyder det att företaget måste säkerställa att dess marknadsföring är vederhäftig, men framför allt se till att uppfylla gällande lagar och förordningar vad avser produktmärkning och säkerhetsdatablad.

Lagstridighetsprincipen i marknadsföringslagen är avgörande för domen. Innebörden av principen är att företag inte får marknadsföra produkter om de inte samtidigt uppfyller gällande lagar och förordningar. I det aktuella fallet fastställdes brott mot relevant kemikalielagstiftning på en rad punkter samtidigt som man i sin marknadsföring skrev t.ex. ”Vi hjälper er att hålla en hög kunskapsnivå, arbeta rätt och följa de gällande kraven”.

BPHR hade under lång tid noterat att företaget brutit mot märkningsreglerna för kemiska produkter – detta under en period då övergång skedde från svensk lagstiftning enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter till EU:s nya CLP-förordning. Denna anpassningsperiod har krävt ett omfattande administrativt arbete under flera års tid av alla aktörer. Vi hade också noterat att företaget bröt mot reglerna för säkerhetsdatablad – även detta under en period med övergång från svensk lagstiftning enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter till EU:s nya Reach-förordning. Även denna övergång var mycket administrationskrävande. Behovet av kunskapsinhämtning under den här perioden har varit osedvanligt omfattande för att kunna agera korrekt och i enlighet med lagar och förordningar på kemikalieområdet. Domstolen fastställde en rad brister inom produktmärkningsområdet, vilket visar att företaget inte levt upp till kemikalielagstiftningens syfte - skydd för hälsa och miljö.

Under tiden sedan domen föll har BPHR arbetat och arbetar fortsatt med att säkerställa att liknande fall undviks i framtiden. I praktiken innebär det att vi bevakar marknaden och gör företag uppmärksamma på felaktigheter, vi använder oss av Kemikalieinspektionens tipsfunktion, vi trycker på miljömärkningsorganisationerna att noggrant kontrollera att produkter som ska erhålla miljömärkningslicens uppfyller gällande lagstiftning, vi uppmärksammar de auktoriserade kvalitetscertifieringsbolag som certifierar enligt ISO 9001 och ISO 14001 på företag som inte lever upp till lagkrav och vi söker kontakt med inköpare för att valet av oseriösa aktörer vid offentlig upphandling ska kunna undvikas.

Att företag kan verka på marknaden under lång tid utan att uppfylla gällande regelverk innebär att konkurrensen på lika villkor sätts ur spel. Vi ser nu att domen fått till följd att det aktuella företaget gjort betydande modifieringar av marknadsföringen på sin webbplats, vilket vi ser som positivt.

Huvudskälet till att vi, liksom våra kollegor i närliggande branscher (färg och kosmetik), valt att agera rättsligt är att säkerställa konkurrensneutralitet, d.v.s. att alla företag i branschen arbetar seriöst och uppfyller gällande lagar och förordningar. Marknadsföringslagen, med sin lagstridighetsprincip, utgör ett kraftfullt verktyg i de fall företag marknadsför produkter utan att samtidigt uppfylla annan lagstiftning.

Domen finns att läsa här