BPHR stödjer Kemikalieinspektionens slutsatser angående mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter

Kemikalieinspektionen (KemI) presenterade tidigare i år en rapport från ett regeringsuppdrag – ”Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter”. Rapporten sändes ut på remiss från Miljö- och energidepartementet. KTF (Kemiska Tekniska Företagen), där BPHR (Branschföreningen professionell Hygien & Rengöring) är en av flera branschföreningar, har lämnat yttrande över KemIs förslag.

KemIs huvudsakliga förslag är att inte ytterligare begränsa mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter på nationell nivå.

Vi stödjer KemIs slutsatser:

  • att eventuella begränsningar av mikroplast i kosmetiska och kemiska produkter bör ske på EU-nivå. Ett arbete med en eventuell begränsning av mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter genom REACH har redan startats på EU-nivå. Resultatet av detta arbete bör inväntas innan Sverige går vidare med eventuella nationella utredningar och åtgärder.

  • att det behövs ytterligare kunskap om förekomst av mikroplaster och effekter i miljön.

  • att utsläppen av mikroplaster från kosmetiska och kemiska produkter är små i jämförelse med andra källor.

Aktuella läget i december 2018:

  • På EU-nivå pågår arbetet med att slå fast en definition av mikroplast – en inte helt enkel uppgift.

  • Det pågår arbete med att bedöma hur en eventuell reglering ska formuleras. Där är konsekvensbedömningar en viktig del.

  • BPHR följer utvecklingen noga, främst via vår europeiska branschorganisation AISE.