BPHR hjälper företag

Branschföreningens uppgift är att tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen och främja branschens utveckling genom att t.ex.:

  • vara ett diskussionsforum för medlemmarna
  • främja utveckling, produktion och marknadsföring av branschens produkter, detta i såväl tekniskt som ekonomiskt hänseende
  • representera branschen vid kontakt med nationella och internationella myndigheter och organisationer och att vidta åtgärder vid behov.

I praktiken innebär det att:

  • BPHR bevakar och tolkar lagar och förordningar i Sverige och EU - särskilt på kemikalieområdet
  • BPHR bevakar miljömärkningsfrågor och andra miljöfrågor
  • BPHR fungerar som lobbyorganisation och remissinstans
  • BPHR sprider information och kunskap inom BPHRs kompetensområden
  • BPHR utformar branschgemensamma policies, rekommendationer etc
  • BPHR ger tillgång till ett nätverk för branschfrågor
  • BPHR följer branschens utveckling och trender.