Krav för medlemskap

BPHR är Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring.

Till ordinarie medlem må styrelsen anta företag som bedriver försäljning av produkter inom området professionell hygien och rengöring.  Företag vars rörelse endast delvis faller inom denna bransch kan erhålla medlemskap för denna del.

Till associerad medlem kan styrelsen anta företag som levererar råvaror eller service till ovan angivna bransch, eller företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen.

Som medlem i BPHR förbinder sig företaget att följa svensk lagstiftning på de områden som berör företagets verksamhet och produkter. Företaget åtar sig också att arbeta efter de branschrekommendationer som utarbetats inom branschföreningen. Självklart gäller också branschföreningens stadgar.

För att ytterligare stärka seriositeten i branschen har BPHR (f.d. IIH) utarbetat etiska regler samt en uppförandekod för maskinleverantörer.