Ny förordning om medicintekniska produkter publicerad

En ny förordning om medicintekniska produkter har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen träder ikraft den 25 maj. De tidigare direktiven 90/383/EEG och 93/42/EEG ersätts av förordning (EU) 2017/745 om medicin-tekniska produkter. Förordningen ska börja tillämpas tre år efter ikraftträdandet, den 26 maj 2020.

Här finns den nya förordningen publicerad >>