CLP: Ändringar i 8e ATP

 

En ändringsföreskrift till CLP-förordningen om klassificering och märkning har publicerats. Det är den 8e ATPn som innebär:

  • ändringar i ett antal skyddsangivelser (P-fraser)
  • ändringar i kriterierna för frätande/irriterande: Blandningar som bara är frätande för metall behöver inte ha frätandesymbolen på konsumentprodukter
  • ny testmetod för oxiderande fasta ämnen
  • om produkten är märkt EUH204 eller EUH205 (gäller blandningar som innehåller isocyanater och vissa epoxiföreningar), behövs inte EUH208 "Innehåller [namn på sensibiliserade ämne]. Kan orsaka allergisk reaktion."

Genom denna förordning implementeras ändringar i CLP som införts genom 5e revisionen av FNs GHS (Globally Harmonised System). Ändringarna blir gällande för produkter som sätts på marknaden fr.o.m. den 1 februari 2018 med en övergångstid på två år för produkter som redan satts på marknaden innan detta datum.

Hämta kommissionens förordning (EU) 2016/918 här >>